Systém řízení kvality

Společnost PYXIS TRADE s.r.o. má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN ISO 9001 již od roku 2007, který je dokladován nejen certifikátem, ale i průběžnými Zprávami z interních a Dozorových auditů.

Hlavním dokumentem je Příručka kvality, dále pak Politika kvality, Cíle kvality a popis jednotlivých procesů, které jsou ve společnosti uplatňovány. Systém managementu kvality díky tomu pomáhá vedení společnosti lépe plánovat, řídit, optimalizovat a zlepšovat výslednou kvalitu produktů a služeb na základě požadavků zákazníků.

V Příručce kvality je popsán systém managementu kvality dle normy ISO 9001. Popsaný systém se vztahuje na veškerou činnost společnosti. Systém managementu kvality je závazný pro celou organizaci. Požadavky výše uvedené normy jsou vztaženy na všechny realizované procesy. Příručka kvality je vrcholovým dokumentem systému managementu kvality v organizaci. Struktura kapitol odpovídá základnímu rozdělení požadavků, uvedených v normě ISO 9001. Příručka kvality zahrnuje oblast použití systému managementu kvality v organizaci, deklaruje realizované procesy, jejich pořadí a vzájemné vazby. Popisuje systém naplnění požadavků managementu kvality, specifikuje postupy realizace, případně obsahuje odkazy na další dokumentované postupy. Zpracovatelem Příručky kvality je představitel managementu, který také odpovídá za její aktualizaci. Podklady pro změny a doplnění kapitol Příručky kvality členové realizačního týmu konzultují s představitelem managementu a jednatelem.

V Mapě procesů je uvedena vzájemná provázanost procesů a činností. V připojených postupových diagramech je znázorněna odpovědnost za řízení činností, připojeny související dokumenty a záznamy a kritéria úspěšnosti jednotlivých procesů.

Systémovému řízení podléhají i procesy, jejichž realizace je zabezpečována externími zdroji. Řízení spočívá v plánování, organizování a především v kontrole výsledků nakoupených služeb.

Politika kvality je písemný dokument, který zveřejňuje vedení organizace před svými zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Základem politiky kvality je vize vrcholového vedení o prosperující organizaci, která zaujímá významné postavení v povědomí zainteresovaných stran. Naplnění politiky kvality je postaveno na osobní angažovanosti a aktivitě řídících pracovníků. Politika kvality poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality, jež vedou k jejímu uskutečňování. Politiku kvality vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává z hlediska vhodnosti a aktuálnosti. Politika kvality je přezkoumávána také po závažných organizačních změnách.

Při plánování systému řízení se vedení organizace zaměřuje na stanovení organizačních, technických a finančních zdrojů, potřebných pro dosahování kvalitativních cílů. To znamená na jasné vymezení pojmu kvalita, pravidla jejího naplnění a ověřování dosažených výsledků.

Certifikáty